Arendavad tegevused

Arendustegevuste ja õpetamise aluseks on eesmärgistatud tagasisidestamine ja koostöö lapsevanemaga.

Päevakava osas on meil reeglid ja ajakava, kuid oleme paindlikud.

Seadusandlus on lastehoidude õppekavale kehtestatud nõuete osas puudulik ja tänu sellele lähtume mõistlikest alternatiividest. Eeskujuks oleme võtnud koolieelsetele lasteasutustele mõeldud riikliku õppekava. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrus nr 87. http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12970917

Õppetöö planeerimisel arvestame rühmade vanuselist koosseisu, laste arengutaset, lastevanemate soove ning lastehoiu materiaalseid võimalusi.Tugineme päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja kavandatud õppe- ning kasvatustegevused.
Meie jaoks on oluline, et laste õpetamine ja arendamine toimuks mänguilses keskkonnas. See on lastele kõige loomulikum viis õppimaks eluks vajalikke toiminguid ja teadmiseid. Lastehoidu toodavalt lapselt ei eeldata, et ta peaks käima potil ja oskama iseseisvalt süüa. Meie hoidjatel on aega ja kannatlikkust teie lapsega neid asju üheskoos harjutada. Arendustegevuste ja õpetamise aluseks on eesmärgistatud tagasisidestamine ja koostöö lapsevanemaga.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse eeldatavad tulemused vanuseti oleme jaganud kuueks valdkonnaks:

1. Mina ja keskkond
2. Keel ja kõne
3. Matemaatika
4. Kunst
5. Muusika
6. Liikumine

Tähistame rahvakalendri tähtpäevi, istutame aias taimi, õpime ise söögi tegemist ja teeme palju muud põnevat ja toredat.